Protocols notarials de José Artola, escrivà de Borriol  (1747 - 1800)

View more