Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

© 2013 Pérez et al.; licensee BioMed Central Ltd. 
Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)
Except where otherwise noted, this item's license is described as © 2013 Pérez et al.; licensee BioMed Central Ltd. Creative Commons Attribution License (http://creativecommons.org/licenses/by/2.0)