SUMARI

1. Preàmbul Leonor Lapeña; Isabel Queral p. 5-7

2. L'impacte ambiental del Pla Hidrològic en el tram final de l'Ebre. Carles Ibañez Martí p. 9-18

3. La participació social en la Directiva Marc d'Aigües. Abel Lacalle Marcos p. 19-30

4. Aigües residuals urbanes depurades: un recurs hídric per a l'agricultura. Leonor Lapeña; Pilar García Agustín p. 31 - 39

5. Canvi climàtic i recursos hídrics. Jeroni Clemente Castelló p. 41-51

6. Sòls, aigua i desertificació. Mª José Molina; Vicent Pons; Mª José Soriano p. 53 - 64

7. Consideracions quantitatives i qualitatives sobre el consum agrícola de l'aigua a Espanya. Alfredo Morales p. 65-77

8. Els recursos hídrics dels aqüífers de Castelló. Ignacio Morell p. 79-90

9. DDessalatge de les aigües salobres i d'aigua de mar. Daniel Prats Rico p. 91-108

10. Repercussions de l'acció antròpica a les albuferes, marjals i altres zones humides costaners valencianes. Mª José Viñals p. 109-129

11. Extractes. p. 123-131

12. Figures. p. 139-143


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78