(1833 - 1919)


Dramaturg. Va estrenar en 1866, a Lleida, l'obra Tot ho apañen els dinés. És autor d'obres com La filla d'un cadirer o Els pretendents de Quiqueta (1866), i de Nuvi mut és més volgut (1868). A Castelló de la Plana va estrenar Tres carabasses en un pomell (1870) i Un bateig a Borriana (1871).


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78