(1833 - 1919)


Dramaturg. Va estrenar en 1866, a Lleida, l'obra Tot ho apañen els dinés. És autor d'obres com La filla d'un cadirer o Els pretendents de Quiqueta (1866), i de Nuvi mut és més volgut (1868). A Castelló de la Plana va estrenar Tres carabasses en un pomell (1870) i Un bateig a Borriana (1871).