Llibres, follets i altre material documental sobre Peníscola