El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia:

© Del text: Els autors i les autores, 2018
© De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: © Del text: Els autors i les autores, 2018 © De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2018