kultur, vol.5, núm. 9, any 2018

Joventut, participació y experiències en la ciutat /Juventud, participación y experiencias en la ciudad

DOI: http://dx.doi.org/10.6035/Kult-ur.2018.5.9

ISSN: 2386-5458

web de la revista

Els quatre articles arreplegats en la secció Àgora d'aquest número responen a la cridada realitzada entorn de la compilació de (parafrasejant el CfP original) investigacions que posen la mirada en com els joves experimenten i actuen sobre els espais urbans en els quals viuen, recreant-los i construint les ciutats contemporànies. A més, en aquesta cridada es va fer èmfasi especial en treballs que partiren de l'ús de metodologies participatives i noves formes de documentar i realitzar recerca amb/sobre joves i adolescents en la ciutat. Des de la nostra perspectiva, una invitació a enviar contribucions des d'aquestes coordenades també afavoriria la visibilització de recerques que feren ús de metodologies visuals, multimodals i sensorials i/o l'ús de recursos digitals, així com treballs de tall qualitatiu i/o etnogràfic. Més àmpliament, la cridada perseguia compartir investigacions que posen en el centre de l'anàlisi les experiències i veus d'adolescents i joves en contextos urbans. Finalment, malgrat les pressions a les quals està sotmesa la comunitat acadèmica actual per a canalitzar els seus treballs cap a publicacions «amb impacte», moltes vegades d'accés restringit i en mans de conglomerats editorials multinacionals, la nostra esperança era compilar articles que reflectiren una diversitat de condicionants socials, econòmics, culturals i institucionals; prestant especial atenció a la diversitat geogràfica i disciplinar que poguera quedar representada en el conjunt de propostes.

Coords. David Poveda i Ligia Ferro

ÍNDEX

- Número complet

ACRÒPOLI

1. Editorial. p. 9-16

ÀGORA

2. Una introducció a " Joventut, participació y experiències en la ciutat". David Poveda; Ligia Ferro. p. 19-34

3. Adolescentes migrantes, cartografías, paseos por Bilbao y mapas soñados. Karmele Mendoza Perez; Marta Morgade Salgado. p. 35-56

4. Ephemeral Socialities: Social Navigation among Young Danes. Anne Lene Sand; Nadia Hakim-Fernández. p. 57-80

5. El potencial de la música rap para explorar las experiencias en la ciudad de jóvenes migrantes: análisis de la producción musical de Rxnde Akozta. Victor Corona; Cristina Aliagas Marin. p. 81-104

6. Youth Music Production and Consumption in Africa. Akeem Ayofe Akinwale. p. 105-134

EXTRAMURS

7. Soñar el porvenir, un acto de creación infantil. Fernande Marie Françoise Brisson. p. 137-156

STOA

8. Sobirania Alimentària. Francisco Mata Rabasa. p. 159-178

BIBLOS

9. Comentario al libro de David Bacon, In the Fields of the North. Ana Alicia Peña López. p. 181-186

10. Atisbos al caleidoscopio de escenas (in)cómodas en la escuela. Norma Bocanegra Gastélum. p. 187-192

 

 


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78