Els següents fitxers sobre la llicència estan associats a aquest element:

© Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar
Except where otherwise noted, this item's license is described as © Albert-Ludwigs-Universität Freiburg / Romanisches Seminar