Professora: Irene Epifanio López

Informació general:

Es presentaran les tècniques estadístiques bàsiques més usuals tant en informàtica com en les seues aplicacions. Per això es pretén que els alumnes coneguen i sàpien aplicar les tècniques bàsiques d'inferència: estimació i contrast. A més, es pretén introduir els alumnes en mètodes estadístics més avançats, juntament amb eines informàtiques que ajuden en l'anàlisi de dades.

Temari:

Tema 1. Inferència estadística. Estimació.
1. Introducció a la inferència estadística.
2. Estimació puntual.
3. Estimació per intervals per a un i dos paràmetres: mitjanes, variàncies i
proporcions.

Tema 2. Contrastos d'hipòtesi
1. Introducció.
2. Contrastos paramètrics: mitjanes, variàncies i proporcions.
3. Test de la chi2
4. Altres contrastos no paramètrics.

Tema 3. Control estadístic de qualitat
1. Introducció. Què és el control estadístic de la qualitat?
2. Introducció als gràfics de control.
3. Gràfics de control per a variables.
4. Gràfics de control d'atributs.
5. Gràfics de control de suma acumulada.

Tema 4. Introducció al disseny d'experiments
1. Introducció. Què és el disseny experimental?
2. Disseny completament aleatoritzat: anàlisi de la variància amb un sol
factor.
3. Disseny en blocs aleatoritzats.
4. Disseny factorial amb dos factors.

Les pràctiques amb l'ordinador constaran de 5 sessions, usant el programa R:

1. Simulació. Fiabilitat.
2. Estimació. Contrast d'hipòtesi.
3. Control estadístic de qualitat.
4. Disseny d'experiments.
5. Pràctica recopilatòria

Bibliografia:

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

. MONTGOMERY, D.C. Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería. Ed. McGraw-Hill.
. J. DOMINGO FERRER. Estadística tècnica: una introduccio constructivista.
Ed. Univ. Rovira i Virgili.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

. E. R. DOUGHERTY, Probability and statistics for the engineering, computing
and physical sciences, Prentice Hall Internatinal Editions.
. D.C. MONTGOMERY, Diseño y analisis de experimentos, Grupo Editorial
Iberoamerica.
. W. MENDENHALL y T. SINCICH, Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias, Prentice Hall.
. WALPOLE, R.E. et al. Probabilidad y estadística para ingenieros. Ed.
Prentice Hall.
. JOHNSON, R.A. Probabilidad y estadística para ingenieros de Miller y
Freund. Ed. Prentice Hall.
. PEÑA, D. Estadística modelos y metodos, volúmenes 1 y 2.

 

 

Módulos/Bloques temáticos


Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78