El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia:

© Del text: les autores i els autors, 2017
© De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2017
© Il·lustració de la coberta: Félix Montañés Llorens
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: © Del text: les autores i els autors, 2017 © De la present edició: Publicacions de la Universitat Jaume I, 2017 © Il·lustració de la coberta: Félix Montañés Llorens