Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributorRamiro Roca, Enric
dc.contributor.authorÁlvaro Martínez, Jennifer
dc.contributor.otherUniversitat Jaume I. Departament d'Educació
dc.date.accessioned2016-07-27T12:31:48Z
dc.date.available2016-07-27T12:31:48Z
dc.date.issued2016-06-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/161987
dc.descriptionTreball Final de Grau en Mestre o Mestra d'Educació Primària. Codi: MP1040. Curs acadèmic 2015-2016ca_CA
dc.description.abstractLa percepció espacial és un camp fonamental per a estudiar en l’assignatura de Geografia, ja que l’espai és el medi en el qual l’individu desenvolupa les seues activitats. A través de la pròpia experiència personal i de l’estudi dels diferents llocs del planeta els alumnes obtenen informació amb la qual construeixen la seua pròpia imatge mental. L’espai percebut és una construcció basada en les diferents representacions que el ser humà es fa de la realitat que l’envolta, i que varia en funció de múltiples variables, com l’edat, el sexe, la religió, l’estatus... i que, per tant, és una visió subjectiva. En aquest Treball de Final de Grau (TFG) el que es pretén és fer un estudi de cas a diferents cursos educatius, partint de l’Educació Primària i acabant en la Universitat, per tal de veure l’evolució de la percepció espacial geogràfica d’un espai determinat: el mapa de l’estat espanyol i les localitzacions d’alguns punts. A partir de la informació obtinguda es realitzarà una gràfica evolutiva, a través de la qual podrem obtenir d’una manera molt visual, l’evolució de la percepció espacial que tenen els estudiants de la mostra escollida. Distingirem dos parts clarament diferenciades en aquest treball: una primera part teòrica, on es fa una introducció i clarificació del tema, i una segona part teòrica-pràctica, en la qual s’exposa la metodologia utilitzada així com els resultats i conclusions de la investigació realitzada.ca_CA
dc.description.abstractThe space perception is a fundamental field to study in the subject of Geography, since the space is the medium in which the individual develops his activities. Through the own personal experience and of the study of the different places and cultures of the planet, the students obtain information with which build his own mental image. The space perceived is a construction based in the different representations that the human being does of the reality that surrounds him, and that varies in function of variable multiples, how the age, the sex, the religion, the status... And that, therefore, is a subjective vision. In this Final Project (TFG) what pretends is to do a case study to different educational courses, starting of the Primary Education and finishing in the University, in order to see the evolution of the geographic space perception of a determinate space: the map of the Spanish state and the localitzacions of some points. From the information obtained will realise an evolutionary axis through the qual will be able to obtain of a very visual way the evolution of the space perception that have the students of the sample chosen. We Will distinguish two clearly differentiated parts in this work: a first theoretical part, where does an introduction and clarification of the subject, and a second part theoretical-practical, in which exposes the methodology used as well as the results and conclusions of the research realised.ca_CA
dc.format.extent183 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.rightsAtribución-CompartirIgual 3.0 España*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/es/*
dc.subjectGrau en Mestre o Mestra d' Educació Primàriaca_CA
dc.subjectGrado en Maestro o Maestra de Educación Primariaca_CA
dc.subjectBachelor's Degree in Primary Educationca_CA
dc.subjectpercepció espacialca_CA
dc.subjectespai subjectiuca_CA
dc.subjectmapa mentalca_CA
dc.subjectespai conegutca_CA
dc.subjectespai desconegutca_CA
dc.subjectevolucióca_CA
dc.subjectspatial perceptionca_CA
dc.subjectsubjective spaceca_CA
dc.subjectmind mapca_CA
dc.subjectknown spaceca_CA
dc.subjectunknown spaceca_CA
dc.subjectevolutionca_CA
dc.titleEl territori espanyol. Evolució de la percepció espacial geogràfica en els estudiantsca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisca_CA
dc.educationLevelEstudios de Gradoca_CA
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Ficheros en el ítem

Thumbnail
Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem

Atribución-CompartirIgual 3.0 España
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Atribución-CompartirIgual 3.0 España

Ministerio Este proyecto ha recibido una ayuda de la Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura.
DSpace
Metadatos sujetos a :Public Domain | Información y consultas:biblioteca@uji.es | Centro de seguridad y privacidad | Nota legal
Universitat Jaume I - Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, España - Tel.: +34 964 72 87 61 Fax: +34 964 72 87 78