Mostrar el registro sencillo del ítem

dc.contributor.authorGarcía Molina, Irene
dc.contributor.authorClemente Estevan, Rosa Ana
dc.contributor.authorAndrés Roqueta, Clara
dc.contributor.authorJara Jiménez, Pilar
dc.date.accessioned2015-07-06T15:18:13Z
dc.date.available2015-07-06T15:18:13Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn2443-9827
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10234/126447
dc.description.abstractLa recerca d’una mesura acurada per al llenguatge funcional és avui en dia una tasca difícil de dur a terme. Des de la literatura psicològica s’utilitza freqüentment l’opinió dels més propers per tal d’ampliar i completar la informació donada pels clínics. L’objectiu d’aquest estudi és observar si el qüestionari ccc-2 (Children’s Communication Checklist-2, versió espanyola) administrat als pares és capaç de diferenciar mitjançant les subescalas pragmàtiques el grup de TEL amb problemes pragmàtics (tpl) d’aquell que només en té lingüístiques, basant els resultats en les qualificacions obtingudes per les mesures directes administrades pels professionals. Metodologia. Les mesures directes (proves clíniques) han sigut administrades a 32 nens i nenes d’entre 3 i 9 anys, diagnosticats amb TEL o TPL; així com el ccc-2 (mesura indirecta) ha sigut respost pels seus pares. Les proves utilitzades per a l’anàlisi de dades han sigut correlacions i t de Student. Resultats. El ccc-2 no permet separar els subgrups de TEL a partir de les subescales pragmàtiques segons valoració paterna, ni per les diferents puntuacions compostes. Discussió. És necessària l’ampliació d’instruments d’avaluació pragmàtica i comunicativa que sigui capaç de detectar els dèficits en el llenguatge funcional i de diferenciar subgrups en els trastorns del llenguatge.ca_CA
dc.description.abstractNowadays, the research of a good measure for the functional language is a difficult task. In psychology literature is frequently used the closest people opinions in order to complete and wide the clinical information. The main goal of this study is the observation of how ccc-2 (Children’s Communication Checklist-2, Spanish version) administered to the parents is capable to differentiate between SLI (Specific Language Impairment); and PLI (Pragmatic Language Impairment), through the pragmatic subscales. For this, the exploration is based on the professionals’ direct measures. Method. The direct measures (clinical tests) have been administered to 32 children with ages between 3 and 9 years old, diagnosed with SLI o PLI, and the ccc-2 (indirect measure) has been replied by their parents. The tests used for the data analysis have been: correlation and Student’s-t test. Results. ccc-2 does not permit to separate the two subgroups through pragmatics subscales (parents appreciation), nor different composite scores. Discussion. It is necessary to broaden the pragmatic and communicative evaluation instruments for detecting the language disorders in order to be able to difference subgroups.ca_CA
dc.format.extent11 p.ca_CA
dc.format.mimetypeapplication/pdfca_CA
dc.language.isocatca_CA
dc.publisherUniversitat Jaume Ica_CA
dc.relation.isPartOfÀgora de salut vol. IIca_CA
dc.subjecttrastorn pragmàtic del llenguatgeca_CA
dc.subjectCCC-2ca_CA
dc.subjectllenguatge estructuralca_CA
dc.subjectllenguatge funcionalca_CA
dc.subjectpragmatic language impairmentca_CA
dc.subjectstructural languageca_CA
dc.subjectfunctional languageca_CA
dc.titleL’opinió dels pares a través del ccc-2 (Children’s Communication Checklist-2) en la seva part pragmàtica, com a eina diferencial en el diagnòstic de nens i nenes amb TEL (Trastorn Específic de Llenguatge)ca_CA
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articleca_CA
dc.identifier.doihttp://dx.doi.org/10.6035/AgoraSalut.2015.2.4
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessca_CA


Ficheros en el ítem

Thumbnail

Este ítem aparece en la(s) siguiente(s) colección(ones)

Mostrar el registro sencillo del ítem