El ítem tiene asociados los siguientes ficheros de licencia:

Aquest text està subjecte a una llicència Reconeixement-CompartirIgual
de Creative Commons, que permet copiar, distribuir i comunicar públi-
cament l’obra sempre que s’especifique l’autor i el nom de la publicació 
fins i tot amb objectius comercials i també permet crear obres derivades, 
sempre que siguen distribuïdes amb aquesta mateixa llicència. 
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Aquest text està subjecte a una llicència Reconeixement-CompartirIgual de Creative Commons, que permet copiar, distribuir i comunicar públi- cament l’obra sempre que s’especifique l’autor i el nom de la publicació fins i tot amb objectius comercials i també permet crear obres derivades, sempre que siguen distribuïdes amb aquesta mateixa llicència. http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode